[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hybrid ssd * Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype trong ArchOn Wed, 27 Feb 2013 11:03:53 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Nhảm tập 2.
> 
> Bước 1: Mua MacBook Pro. Em 13 inch là ngon nhất, ~ 24.6 triệu
> Bước 2: Cài refit http://refit.sourceforge.net/
> Bước 3: Cài ArchLinux

Đây là nhảm tập 3:
1. rm -rf /* 
2. install windows 8