[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vài vấn đề với hạt dẻHố hố, bác cứ việc cố gằng sửa. Bác sửa thế nào em cũng exploit để phá
nát banking system của bác được.

/me đi khui bia, chờ z1y update hàng là nhào vô phá tiếp =]]

2013/2/27 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> Nhiều bạn phát hiện ra các lỗi trong quá trình "ăn hạt dẻ". Một số lỗi
> đựoc fix, số khác thì không. Bạn An thì đang tính kế "làm giàu bất
> lương" :D Túm lại thì có nhiều vấn đề
>
> * giả nick: một thành viên có thể giả nick của người khác để lấy trộm
>  hạt dẻ
>
> * số hạt dẻ ban đầu: ai vào kênh irc cũng mặc định có 100 hạt dẻ ban
>  đầu, con số này có thể bị chuyển đổi tùy ý cho người khác. (nếu mỗi
>  người ban đầu có 0 hạt dẻ, họ sẽ phải lo chơi xy nhiều để lấy hạt dẻ,
>  nhưng do vấn đề đầu tiên chưa được fix nên số ban đầu nhỏ (0) không
>  hẳn là cách hay)
>
> * không có cách kiểm tra (authentication) người dùng trên kênh. khi vào
>  kênh irc, mỗi người có thể tham gia ở dạng `anonymous` hoặc có đăng
>  nhập, nhưng máy chủ 'irc' mới có thông tin đăng nhập. mình có thể (0)
>  tạo ra máy chủ irc riêng (phức tạp quá) hoặc (1) tạo thêm lớp kiểm
>  tra (sử dụng password) ở con bot (cách này khả thi nhưng phức tạp vì
>  phải đăng nhập tới ... hai lần :D)
>
> * và nheièu vấn đề khác
>
> chỉ để chơi vui nên các bạn thích nghịch thì nghịch, từ từ hệ thống sẽ
> cải tiến.
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID 2048R/8F77A48C
Key Fingerprint   7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C