[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Họp mặt đầu xuân Quý Tỵ 2013Mọi người vote đê. :D

On Sat, Feb 23, 2013 at 2:37 PM, maikhai <[email protected]> wrote:
> 29 Tết cúng Tất Niên, Mùng 1, 2, 3 cúng, hóa vàng, xong rồi thì uống thuốc, ăn cháo, muốn có một ngày vui thiệt là khó! Hôm nay bớt bớt rồi, tới 16/3 chắc là đi chiến đấu được.
>  Năm mới chúc mọi người Vui Khỏe.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C