[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thanh Highlight lờ đờ không theo kịp con chuộtGmail mình xài trước nay bình thường, nhưng vài tuần gần đây bị sự cố là:

*** Thanh highlight (trong contact list chẳng hạn) khi nó đang nằm ở vị trí nào, mà mình chọn một addr ở dòng khác để bấm chuột, thì addr không nhẩy vào theo ý muốn, nếu hấp tấp xớn xác không đọc kỹ là bắn email đi loạng quạng liền.

Mong mọi người giúp đỡ chiêu này, tuy coi bộ hiền lành nhưng có khi nổ bậy bạ như ông Phương Khói Lửa không chừng!