[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thanh Highlight lờ đờ không theo kịp con chuộtMinh thu login xai Openbox va KDE thi nhan thay Firefox, opera, konqueror deu IT BI lo do hon Chromium khi chay Gmail. Trong Chromium khi chay Gmail thi thanh highlight trong contact list co luc nhu bi dong dinh mot cho. Neu khong keo chuot ma chi dung phim mui ten thi thanh nay hoat dong binh thuong khong van de gi. Vay co the tam ket luan: loi do Chromium.
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Thu, 28 Feb 2013 07:49:46 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: Thanh Highlight lờ đờ không theo kịp con chuột

On Thu, 28 Feb 2013 07:20:25 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Ngoái ra, sự "lờ đờ" còn thể hiện khi trên Desktop, nếu nhấn chuột
> vào đâu đó bất kỳ thì một menu (gọi thế có đúng không?) sẽ nhảy ra.
> Nhưng khi trỏ chuột vào chỗ khác để nhấn thì cái này phải "một, hai"
> rồi mới chịu biến đi. Lẽ ra với rất nhiều bản Linux mà mình từng dùng
> qua, thì nhấn chuột xong là nó biến nhanh như chớp.

Nếu chỉ trên gmail thôi thì có thể do trình duyệt và do gmail. Còn nếu
cả trên desktop thì có thể do bác chỉnh mấy cấu hình con chuột như
truớwc đây mấy bạn hứong dẫn :D Bác đặt lại mặc định xem. (e17 /
settings / all / inputs / mouse )


--
I am ... 5 dog years old.

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]