[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vài vấn đề với hạt dẻ<stk> !ns me
<archl0n0xvn> stk has 999 nutshell(s)

Hue hue durr hurr

2013/2/28 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Wed, 27 Feb 2013 12:41:35 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> Hố hố, bác cứ việc cố gằng sửa. Bác sửa thế nào em cũng exploit để phá
>> nát banking system của bác được.
>
> Có giỏi thì kiếm bia fix cái này đi nè
>
>> > * giả nick: một thành viên có thể giả nick của người khác để lấy
>> > trộm hạt dẻ
>
> Đi phá người ta làm chi lại mang tiếng "bất lương" coi chừng bị mấy chú
> bkav bắt nữa đó ha :D
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C