[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vài vấn đề với hạt dẻOn Fri, 1 Mar 2013 12:36:45 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> <stk> !ns me
> <archl0n0xvn> stk has 999 nutshell(s)
> 

Mình tháy bạn stk làm ăn bất lương kiếm hạt dẻ nhiều rồi cũng cóong cho
người khác thôi hahaha 

2013-02-28 09:12:20 -0800: Transfer 9 ns from 'finish_off' to 'stk',
reason: please

2013-02-28 09:12:21 -0800: Transfer 9 ns from 'finish_off' to 'stk',
reason: please

2013-02-28 09:12:27 -0800: Transfer 1 ns from 'finish_off' to 'stk',
reason: please

2013-02-28 09:12:56 -0800: Transfer 9 ns from 'stk' to 'miyo', reason:
please

2013-02-28 09:12:58 -0800: Transfer 9 ns from 'stk' to 'miyo', reason:
please--
I am ... 5 dog years old.