[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lỗi khi chạy xcfe42013/3/1 Quang Nguyễn <[email protected]>:
>
>> Trên kia bạn có đề cập tới compiz. Nhân tiện mình cũng nêu ý kiến cá nhân:
>> mình thì muốn làm sao tắt béng cái compiz NẾU nó có chạy trong E17 của mình
>> đi. Càng nhiều hoa lá cành càng mệt mỏi. Gái đẹp thì tốt, nhưng Linux đẹp
>> không cần lắm :)
>
>
> Cái này đồng ý với bác maikhai =)))). Hồi đầu xài Ubuntu cũng khoái cái
> compiz, nhưng cái này chỉ đem ra lòe tụi Winzone thôi chớ chả đc cái tích sự
> gì. Gái đẹp thì tốt hơn nhiều :3

/me chạm lướt 4 ngón cùng Aqua.

:D
>
>
> --
> Quang Nguyễn
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C