[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi khi chạy xcfe4Xin lỗi mọi người,qua h loay mãi không được,quên cả vào đây ^^
mount -t ntfs-3g /dev/sda2 /mnt 
chạy mount thì hiện thế này:
/dev/sda2 on /mnt type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)

read thì được mà không cho write nên đành qua window rồi truy cập partition linux copy cái log cho mọi người xem.Mình chạy đúng 2 lệnh như icy nhưng xem thì không thấy gì @@

Attachment: xlog.zip
Description: Zip archive