[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài Arch 32 bit không xongthiếu Xorg bác ơi :D

2013/3/2 maikhai <[email protected]>
Cài thử một bản 32bit, theo https://wiki.archlinux.org/index.php Installation_Guide

Lược ghi như sau:

Run wifi-menu to set up your wireless network. For details, see Wireless
Setup and Netcfg.
Install the base system

# pacstrap /mnt base base-devel
# arch-chroot /mnt pacman -S grub-bios
# arch-chroot /mnt pacman -S syslinux
# genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab
# arch-chroot /mnt
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens /etc/localtime
# mkinitcpio -p linux

Set a root password with passwd.
Unmount and reboot

# umount /mnt/{boot,home,}

Update the system
At this point you should update your system.
See Upgrading packages for instructions.
Add a user

# pacman -S ttf-dejavu ttf-liberation

Rồi chạy thêm cái này (thấy trong Hướng dẫn trong forum mình)

# pacman -S enlightenment17
# reboot

Login vào $ rồi gõ startx
Nhưng không vào X được.

Bạn nào dòm thấy còn thiếu cái gì vui lòng chỉ mình với?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'