[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Copy và DÁN một image vào gmailcháu phát điên phát khùng mới phát hiện ra đó bác. tại cháu hay phải
copy link của mấy hình, mà mấy hồi đưa con chuột lên gần mép trên của
hình thì chả thấy chỗ nào "copy link" cả. 

mới thử lại thì thấy nửa trên cũng có rồi. Nhưng mà hai cái menu cho
nửa trên và nửa dưới khác nhau đấy. Hồi xưa thì chả thấy copy link nằm
trên nửa trên ở đâu.

có thể nói đây là một trong những feature bờm nhất của firefox!!!!!!!!!

On Sun, 3 Mar 2013 11:59:03 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Nua duoi a? Chua tung biet vu nay. De lat month may lam thu.
> Sent from my BlackBerry® smartphone
> 
> -----Original Message-----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> Sender: [email protected]
> Date: Sun, 3 Mar 2013 18:21:10 
> To: <[email protected]>
> Reply-To: [email protected]
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Copy và DÁN một image vào gmail
> 
> On Sun, 3 Mar 2013 02:19:11 -0800 (PST)
> maikhai <[email protected]> wrote:
> 
> > Có vấn đề như sau:
> > 
> > * Mở một site bằng Opera (turbo enable). Copy một image,
> > * Mở gmail trong Chromium rồi dán vào mail compose: Tốt, không vấn
> > đề gì.
> > * Mở gmail trong firefox và dán cũng image ấy thì không được (tính
> > nằng paste trong menu bị disbale).
> > 
> > Phải làm sao để có thể dán trong Firefox? Ai biết chỉ mình với, cám
> > ơn.
> > 
> 
> Các hình mà bác xem được trên trình duyệt phần lớn có địa chỉ riêng.
> Bác rê chuột tới phần nửa dưới của hình, rồi chọn "Copy LINK" rồi dán
> cái link (địa chỉ) đó vô tùm lum chỗ nào cũng được. Để ý nửa dưới nhé
> bác nửa trên không có xi nhê :D 
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
> --
I am ... 5 dog years old.