[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] rss reader nào ngonAnh chê chạy trong trình duyệt chứ em thấy cái này ngon nè http://www.feedly.com/home syn được với cả Google Reader luôn. Add-on của Firefox luôn :-)


2013/3/4 Anh K. Huynh <[email protected]>

On Mon, 4 Mar 2013 14:44:55 +0700
Đức Nam Trần <[email protected]> wrote:

> Thunderbird :3


Trước đây mình dùng trong claws-mail nhưng thấy mỗi lần nó tải tin
xuống cũng vật vã quá nên thôi dẹp. thunderbird thì mình 0 xài 0 biết
có nên thử 0 đây :D


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn