[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] IBUS không gõ ra tv trong Arch32Vào 20:17:10 UTC+7 Thứ hai, ngày 04 tháng ba năm 2013, NgoHuy đã viết:
> bác sửa dòng export QT_IM_MODULE=ibus
> từ ibus thành xim nhé :-)

*Ban 64bit minh cai o /dev/sda3 thi nhu sau ma van go tieng viet duoc:


#
# ~/.bashrc
#

# If not running interactively, don't do anything
[[ $- != *i* ]] && return

alias ls='ls --color=auto'
PS1='[\[email protected]\h \W]\$ '

export GTK_IM_MODULE=ibus
export [email protected]=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus
#ibus-daemon --xim


Bay gio cp nguyen file nay qua /dev/sda2 ma cung van khong go duoc moi ky!