[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: IBUS không gõ ra tv trong Arch32Do systemd tự đổi tên card mạng vì một số gói them vào như bios-name họăc các gói tương tự
Bác xem thêm ở đây, với các bản đã cài không có gói phụ sẽ giữ nguyên tên :-)
http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetworkInterfaceNames

Vào 15:49 Ngày 05 tháng 3 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Nếu cài xfce4 thì unikey dễ điều khiển hơn, do là khi gọi nó thì có icon nhảy ra trên thanh Taskbar, nhờ vậy có thể chọn kiểu gõ theo ý rất tiện.
Có điều mình không hiểu tại sao bản 64bit vẫn là eth0 và wlan0, mà bản 32 bit dù cài theo iso 2012 hoặc 2013 thì lại đổi thành wlp2s0 và enp3s0?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'