[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: IBUS không gõ ra tv trong Arch32Đường nào cũng đưa ta tới La Mã, dù phải quẹo zô hẻm:

Không tài nào trị được cái Ibus trong e17, nên quất đại:
# pacman -S gdm
# pacman -S xfce4
Dùng gdm vào xfce4 để chỉnh ibux-unikey (gõ kiểu vni).
Sau đó logout rồi vào e17. Gọi unikey từ terminal là xong.

Lại thêm cái lợi lâu lâu nhảy qua con chuột lắt chơi.