[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: IBUS không gõ ra tv trong Arch32Cháu viết ở đây lâu rồi mà bác
	http://archlinuxvn.org/blog/~icy/e17/#cau-hinh-bo-go-tieng-viet-voi-ibus

Rốt cuộc không hiểu bác đã gặp chuyệen gì :D 

On Wed, 6 Mar 2013 14:26:52 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Đường nào cũng đưa ta tới La Mã, dù phải quẹo zô hẻm:
> 
> Không tài nào trị được cái Ibus trong e17, nên quất đại:
> # pacman -S gdm
> # pacman -S xfce4
> Dùng gdm vào xfce4 để chỉnh ibux-unikey (gõ kiểu vni).
> Sau đó logout rồi vào e17. Gọi unikey từ terminal là xong.
> 
> Lại thêm cái lợi lâu lâu nhảy qua con chuột lắt chơi.
> --
I am ... 5 dog years old.