[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: IBUS không gõ ra tv trong Arch32Quái lạ thật, mình không đặt "=xim" nhưng vẫn gõ được mới kỳ (xem file chụp)

Attachment: shot-2013-03-07_14-01-20.jpg
Description: JPEG image