[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đổi tên hiệu Linux * Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồi 
chắc không phải do systemd gây lỗi gì đâu bác. 

Bác không khởi động được thì cho biết cái lỗi. Có thể bác update lên bị
sai lib hoặc bị xóa mất vài symlink gây ra lỗi bác có thể online trên
#archlinuxvn hoặc #yahoo mình hướng dẫn từng bước cho bác.

Nguyên con server l00s3r bên Mỹ mình xài vẫn bị lỗi do 0 cẩn thận khi
update vẫn có thê fix đựoc chả lăn tăn gì .

On Fri, 8 Mar 2013 11:48:53 +0700
h2vn <[email protected]> wrote:

> Cài pacman lasted, giờ khổ sở với systemd, đọc tùm lum thấy mọi người
> nói cài fresh la giải pháp tốt nhất. Bây giờ không thể khởi động
> được.... hu hu...
> 
> 2013/2/20 maikhai <[email protected]>
> 
> > **
> > Co bao Nha mang thi cung chi thu truoc sau duoc 165K/th ma thoi.
> > Hop dong ghi ro roi, but sa ga chet.
> > (Nhung dung lo, kieu gi ho cung van song nhan)
> > Sent from my BlackBerry® smartphone
> > ------------------------------
> > *From: * Long Phan Dao Viet <[email protected]>
> > *Sender: * [email protected]
> > *Date: *Wed, 20 Feb 2013 09:47:12 +0700
> > *To: *<[email protected]>
> > *ReplyTo: * [email protected]
> > *Subject: *Re: Đổi tên hiệu Linux * Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá
> > rồi
> >
> > Phải báo với nhà mạng tăng cuoc cụ maikhai lên thôi. Syu suốt ngày,
> > hết bố băng thông của đám xì tin, lấy đâu mà FB
> >
> > 2013/2/20 maikhai <[email protected]>
> >
> >> Vào 09:17:18 UTC+7 Thứ tư, ngày 20 tháng hai năm 2013, icy đã viết:
> >> > On Wed, 20 Feb 2013 09:34:54 +0800
> >> >
> >> > Hoang Tran <[email protected]> wrote:
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > > bac thay duoc cai output cua uname -a ko :-P
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > Bác muốn thay chỗ nào? Chưa thử nhưng chắc có cách :D
> >> >
> >> >
> >> >
> >> >   $ uname -a
> >> >
> >> >   Linux icy 3.6.11-1-pae #1 SMP PREEMPT Sun Jan 13 11:58:35 ICT
> >> > 2013
> >> >
> >> >   i686 GNU/Linux
> >>
> >> Sao thớt này kéo cù nhằng từ năm ... ngoái đến giờ hè?
> >> Output máy mình ngon lắm nè:
> >>
> >> [[email protected] ~]$ uname -a
> >> Linux arch 3.7.9-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Mon Feb 18 02:13:30 EET 2013
> >> x86_64 GNU/Linux
> >>
> >> --
> >> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >> ---
> >> You received this message because you are subscribed to the Google
> >> Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> >> send an email to [email protected]
> >>
> >>
> >>
> >  --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> >
> >
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> >
> >
> >
> 
> 
> --
I am ... 5 dog years old.