[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đổi tên hiệu Linux * Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồi
Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
Nguyên con server l00s3r bên Mỹ mình xài vẫn bị lỗi do 0 cẩn thận khi
update vẫn có thê fix đựoc chả lăn tăn gì .

Ủa, con đó anh cài Arch làm server hả anh :-)

Quang Nguyễn