[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] bạn nào chỉnh thếlạ nhỉ, groups mặc định là open mà. Để em xem lại, em không chỉnh gì cả :| GG bị điên chăng :-))

Vào 20:03 Ngày 08 tháng 3 năm 2013, n0b0dy <[email protected]> đã viết:
Chắc chắn là không phải em :)

2013/3/8 Anh K. Huynh <[email protected]>

Bạn nào mới chỉnh group settings mà khách vào xem không được? Mình mới
chỉnh lại rồi mọi người không cần đăng nhập vẫn xem nội dung group bình
thường.

Xem thêm http://archlinuxvn.org/vn/lists/#dieu-hanh-nhom-thu

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'