[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] bạn nào chỉnh thếOn Fri, 8 Mar 2013 20:10:40 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> lạ nhỉ, groups mặc định là open mà. Để em xem lại, em không chỉnh gì
> cả :| GG bị điên chăng :-))

Nhóm thư chính của ArchLinuxVn cho mọi người xem, và các thành viên có
thể gửi lời mời tới người khác.

Nếu cài đặt thay đổi, thì có thể là

 1/ google support có vấn đề
 2/ một trong 3 máy admin có vấn đề


1/ nếu xảy ra thì cũng nên xảy ra với các nhóm khác. Nhưng mình chỉ
thấy nhóm `archlinuxvn là có vấn đề, còn `archlinuxvn-dot và
`archlinuxvn-security vẫn bình thường.

Khả năng 2/ rồi đây. Các bạn dùng chung pass với máy Windows thì cho
mình biết. Các bạn admin có 12h tiếp theo để thông nhất cách giải quyết
vấn đề.

@Hacker: Làm ơn cho thêm cảnh báo!

--
I am ... 5 dog years old.