[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] bạn nào chỉnh thếTỏ ra mình nguy hiểm :P chẳng hạn

On Sat, Mar 9, 2013 at 6:43 PM, maikhai <[email protected]> wrote:
Vào 23:43:45 UTC+7 Thứ sáu, ngày 08 tháng ba năm 2013, icy đã viết:
> On Fri, 8 Mar 2013 20:14:31 +0700
> Chắc cái thèn ku nào mới ở VN qua làm cho Google nó chỉnh bậy thì
> phải :D Thôi mình cứ report đã tính sau

Theo mình nghe nói thì có cu Th. đang làm cho Google. Nhưng cu này nghịch làm gì, cùng phe nix ta mà.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].