[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ibus-unikey lam sao go kieu VNI?On Mon, 11 Mar 2013 03:54:14 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Trong:
> usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/ibus-unikey.mo
> thay no roi.
> 

Sao mà phức tạp gì thê vậy bác? Bác dùng ibus thì bác gõ

   ibus-setup

rồi chọn kiểu gõ thôi ạ .

--
I am ... 5 dog years old.