[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ibus-unikey lam sao go kieu VNI?Minh xai E17, co thay cai gi dau! No tron mat tam chu khong nhu trong xfce4 hoac kde
Sent from my BlackBerry® smartphone

From: Đức Nam Trần <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Mon, 11 Mar 2013 18:31:54 +0700
To: <[email protected]>
ReplyTo: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Ibus-unikey lam sao go kieu VNI?

Để gõ kiểu VNI thì bác phải mở cái indicator lên (đối với ibus <1.4.2) hoặc chuột phải vào cái ibus ở launcher rồi chọn Kiểu gõ -> VNI thôi bác

2013/3/11 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 11 Mar 2013 03:54:14 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Trong:
> usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/ibus-unikey.mo
> thay no roi.
>

Sao mà phức tạp gì thê vậy bác? Bác dùng ibus thì bác gõ

   ibus-setup

rồi chọn kiểu gõ thôi ạ .

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/IL3IMpY4rsw/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected]