[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đổi tên hiệu Linux * Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiCài vài năm rồi, giờ nó có cái gì trong đó không biết nữa, không nhớ đã config gì cho con thinkpad này, chắc thay máy tính cho rồi, em này 7 tuổi rồi, VGA mới ghê chứ. Bác Kỳ Anh thấy con x220 thế nào bác?

2013/3/11 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 11 Mar 2013 19:19:08 +0700
h2vn <[email protected]> wrote:

> Chắc phải đọc lại beginner guide rùi cài lại thôi. Mất công configure
> lại chắc mất cả tháng...huhu...

bác không tìm ra lỗi gì thì thôi cài lại . đang nâng cấp cho em arch
cài từ tháng 7/2012 đây phà phà.

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Keep things simple as "The Arch Way"