[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

máy 4 nhân mà sao boot lên thấy có 1 à :DXài em  Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU   Q9300  @ 2.50GHz, nhưng mấy hôm
rồi vẫan thấy 4 nhân bình thường, sao tối hôm qua giờ thấy còn có 1
nhân hoảng hồn không biết sao vậy kà bà con giúp với!

$ uname -a
Linux localhost 3.7.10-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu Feb 28
09:59:14 CET 2013 i686 GNU/Linux


--
I am ... 5 dog years old.