[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] máy 4 nhân mà sao boot lên thấy có 1 à :Dhttps://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=47603

Em nghĩ là có câu trả lời đây :)

2013/3/12 Anh K. Huynh <[email protected]>

Xài em  Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU   Q9300  @ 2.50GHz, nhưng mấy hôm
rồi vẫan thấy 4 nhân bình thường, sao tối hôm qua giờ thấy còn có 1
nhân hoảng hồn không biết sao vậy kà bà con giúp với!

$ uname -a
Linux localhost 3.7.10-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu Feb 28
09:59:14 CET 2013 i686 GNU/Linux


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].