[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: máy 4 nhân mà sao boot lên thấy có 1 à :Dcái board nó bị tưng sao rồi. lúc thì nhận ra ổ cứng 1 lúc thì không.
Long ơi còn cái main nào không cho tới ké với làm cái builder cho em
`theSlinux` mà vã quá :D 

On Tue, 12 Mar 2013 07:59:27 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Xài em  Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU   Q9300  @ 2.50GHz, nhưng mấy hôm
> rồi vẫan thấy 4 nhân bình thường, sao tối hôm qua giờ thấy còn có 1
> nhân hoảng hồn không biết sao vậy kà bà con giúp với!
> 
> $ uname -a
> Linux localhost 3.7.10-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu Feb 28
> 09:59:14 CET 2013 i686 GNU/Linux
> 
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.--
I am ... 5 dog years old.