[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] máy 4 nhân mà sao boot lên thấy có 1 à :Dthôi kệ nó luôn không lăn tăn quyết định bỏ cái board này luôn. khởi
động lên lúc được lúc không cà tưng quá :D 

On Tue, 12 Mar 2013 08:06:23 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=47603
> 
> Em nghĩ là có câu trả lời đây :)
> 
> 2013/3/12 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> >
> > Xài em  Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU   Q9300  @ 2.50GHz, nhưng mấy
> > hôm rồi vẫan thấy 4 nhân bình thường, sao tối hôm qua giờ thấy còn
> > có 1 nhân hoảng hồn không biết sao vậy kà bà con giúp với!
> >
> > $ uname -a
> > Linux localhost 3.7.10-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu Feb 28
> > 09:59:14 CET 2013 i686 GNU/Linux
> >
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> >
> >
> >
> --
I am ... 5 dog years old.