[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lỗi khi chạy xcfe4Bạn thử pacman -Ss vesa fbdev modesetting xem ra gì ?

Vào 12:42 Ngày 12 tháng 3 năm 2013, A lock <[email protected]> đã viết:


> [   211.626] (WW) Warning, couldn't open module vesa
>
> [   211.626] (II) UnloadModule: "vesa"
>
> [   211.626] (II) Unloading vesa
>
> [   211.626] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
>
> [   211.626] (II) LoadModule: "modesetting"
>
> [   211.626] (WW) Warning, couldn't open module modesetting
>
> [   211.626] (II) UnloadModule: "modesetting"
>
> [   211.626] (II) Unloading modesetting
>
> [   211.626] (EE) Failed to load module "modesetting" (module does not
>
> exist, 0)
>
> [   211.626] (II) LoadModule: "fbdev"
>
> [   211.627] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
>
> [   211.627] (II) UnloadModule: "fbdev"
>
> [   211.627] (II) Unloading fbdev
>
> [   211.627] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
>
> giải quyết xong đi đã rồi tính tiếp :-D

        Cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân rồi bà con ơi,không phải do thiếu các module đó đâu Severus.
Máy cái module đó không cần thiết,vesa là driver Vga chung khi mà không tìm đc driver thì nó sẽ tìm load cái vesa,bác xem thử Xog log của bác xem cũng sẽ thấy ko load các module đó.

Nguyên nhân là do cái này :(((((

 211.469] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-linux root=UUID=2d2e4b7b-596e-4533-99ec-5bae07cfcf99 ro vga=788 nomodeset

Do màn hình console của mình chữ rất nhỏ nên mình mới thay đổi độ phân giải thành 800x600 ai ngờ :(

Cụ thể là vga=788 nomodeset sẽ disable KMS(Kernel mode setting-Cái này đọc wiki thì mình hiểu là nó sẽ giao quyền điều khiển độ phân giải của console terminal và GUI cho kernel)mà Xog thì một số trường hợp nếu disable KMS sẽ không chạy được => Bỏ cái vga=788 nomodset thì mọi chuyện dc giải quyết .

Mấy ngày vật lộn mình tìm hiểu được thế :(.


 free your mind, free your life

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'