[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

e17 systrayOn Wed, 13 Mar 2013 01:23:19 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> 1/ Chạy E17 thì thấy nó nhanh, hơi giống openbox, nhưng cũng giống
> LXDE, cài cũng nhanh gọn chỉ một dòng -S enlightenment17 là coi như
> xong. Tuy nhiên đến khi bắt tay vào cài ibus-unikey thì không sao mà
> làm cho cái chữ V hiện lên trong Desktop được. Nó không hiện, thì
> không đổi qua kiểu VNI được.

hôm trước đã hướng dẫn bác bật `systray cho e17 không biết bác làm được
chua?


--
I am ... 5 dog years old.