[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] e17 systrayLam sao ma bat?
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Wed, 13 Mar 2013 16:06:07 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: [ArchLinuxVn] e17 systray

On Wed, 13 Mar 2013 01:23:19 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> 1/ Chạy E17 thì thấy nó nhanh, hơi giống openbox, nhưng cũng giống
> LXDE, cài cũng nhanh gọn chỉ một dòng -S enlightenment17 là coi như
> xong. Tuy nhiên đến khi bắt tay vào cài ibus-unikey thì không sao mà
> làm cho cái chữ V hiện lên trong Desktop được. Nó không hiện, thì
> không đổi qua kiểu VNI được.

hôm trước đã hướng dẫn bác bật `systray cho e17 không biết bác làm được
chua?


--
I am ... 5 dog years old.

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- 
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/CHaKvKSs-uE/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected]