[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] rss reader nào ngonGợi ý Feedly mà anh, có GG Reader thì đồng bộ, ko thì cũng chẳng sao.


Vào 19:08 Ngày 14 tháng 3 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Mon, 4 Mar 2013 20:27:33 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> +1 google reader.


Google chuẩn bị `shut down dịch vụ này nhé, gợi ý tồi quá. =))

Xem ở đây
   http://googleblog.blogspot.com/2013/03/a-second-spring-of-cleaning.html

Bác HT chắc đang xách dép dọn nhà hehe

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn