[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] cài backdoor vào router TP-LinkSợ quá ...

Chắc gì đổi FW đã xong, bik đâu nó có con ROM nữa thì sao ... Bk Door trên ROM lun ... tèo

2013/3/15 Anh K. Huynh <[email protected]>

Xem bài gốc
   http://sekurak.pl/tp-link-httptftp-backdoor/
   http://sekurak.pl/more-information-about-tp-link-backdoor/

Con router trong bài đầu tiên là TL-WDR4300 TL-WR743ND (v1.2 v2.0). Nó
không có sẵn backdoor, nhưng có thễ dễ dàng cài thêm backdoor vào trong
router này:

* Click vào link
   http://192.168.0.1/userRpmNatDebugRpm26525557/start_art.html

* Router xử lý request này và tải về tập tin `nart.out`
* Router thi hành `nart.out` với quyền root :)

Lời khuyên là gì? Nếu dùng `TP-LINK` bạn nên đổi qua dùng các firmware
mã nguồn mở ;)

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].