[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thời gian địa điểm họp mặthoan nghênh bạn mới đến, nhất là đẹp trai, xinh gái.
P/s mình cũng là newbie :-D

2013/3/16 n0b0dy <[email protected]>
Tới đi bạn, nhiều người cũng là newbie mà :D.


2013/3/16 A lock <[email protected]>
newbie tham gia được không thế mấy huynh ^^

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'