[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thời gian địa điểm họp mặtoff xong ra bờ kè ko anh em :P

On Sat, Mar 16, 2013 at 11:31 AM, A lock <[email protected]> wrote:


> đâu có quy định gì đâu em thậm chí dân xài Mac còn tham gia được nữa
>
> mà :&^^
>
>Ok,vậy thì phải có mặt rồi ^^.Ai cũng tham gia được,chắc đông vui lúm đây :D.


>
> I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].