[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thời gian địa điểm họp mặtmình cũng đang ở Du Miên đây bạn, trên lầu bàn cuối, bạn thấy mặc áo Arch với lap đang bật đó :-D

2013/3/16 A lock <[email protected]>
Tình hình là đang 1 mình cùng ly cafe ở Du Miên ^^

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'