[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thời gian địa điểm họp mặtÊ, Quang luff trốn kìa. :D

On Sat, Mar 16, 2013 at 4:57 PM, n0b0dy <[email protected]> wrote:
>
> Bạn gọi cho mình qua số 01689 385 485 nhé. Lên lầu gọi nhé.
>
> 2013/3/16 Ngô Huy <[email protected]>
>>
>> mình cũng đang ở Du Miên đây bạn, trên lầu bàn cuối, bạn thấy mặc áo Arch
>> với lap đang bật đó :-D
>>
>> 2013/3/16 A lock <[email protected]>
>>>
>>> Tình hình là đang 1 mình cùng ly cafe ở Du Miên ^^
>>>
>>> --
>>> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>>> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>>> "ArchLinux for Vietnamese" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>>> email to [email protected]
>>>
>>>
>>
>>
>>
>> --
>>
>> 'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà
>> thôi.'
>>
>>
>> --
>> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>>
>>
>
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C