[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chém gióLàm gì có chuyện lần này in áo Arch, phải là áo TheS , hi hi hi


On Tue, Mar 19, 2013 at 9:08 AM, hoctro <[email protected]> wrote:
Lâu quá không vào nhà, anh em thảo luận xôm quá. Mà sao chỉ thấy offline SG mà không thấy offline Hà Nội vậy nhỉ ?

Mùa hè sắp đến rồi, anh em ta khởi động áo Arch lần 2 đi nhỉ :D

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].