[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chém gióHe he ... TheSLinux to tổ chảng cả cái lưng, sát góc có cái logo PWR by Arch linux, logo Arch bằng cái móng chưn cái là Uki gòi , ka ka ka

2013/3/19 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 19 Mar 2013 11:28:38 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Làm gì có chuyện lần này in áo Arch, phải là áo TheS , hi hi hi

Long nói đúng rồi lần này làm áo TheSLinux thôi, tất nhiên phải có thêm
ArchLinux vô nữa hihi

Đang chờ cái logo của bạn Mít nè ^^^--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].