[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Ảnh offline Mar 16, 2013=]] Hình như là do anh Kỳ Anh hối lộ ns hay sao ấy =))

2013/3/19 Quang Nguyễn <[email protected]>
Cảm giác stk nó troll mình, đợt nào mình đi nó cũng "dìm" hình cả tháng mới cho coi. Đợt này éo đi, mới có 3 ngày nó đã phun hình ra. Rõ đểu cáng. ._.


2013/3/19 An Nguyen <[email protected]>
On Tue, Mar 19, 2013 at 11:05 PM, An Nguyen <[email protected]> wrote:
>--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].