[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Ảnh offline Mar 16, 2013On Tue, Mar 19, 2013 at 11:23 PM, Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:
> Cảm giác stk nó troll mình, đợt nào mình đi nó cũng "dìm" hình cả tháng mới
> cho coi. Đợt này éo đi, mới có 3 ngày nó đã phun hình ra. Rõ đểu cáng. ._.
>
Luffy bớt giận. /me cầm chai dầu Tường An tặng luffy vậy.

An.
>
> 2013/3/19 An Nguyen <[email protected]>
>>
>> On Tue, Mar 19, 2013 at 11:05 PM, An Nguyen <[email protected]>
>> wrote:
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>
>> --
>> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>>
>>
>
>
>
> --
> Quang Nguyễn
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C