[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ảnh offline Mar 16, 2013Mình về sớm nên chẳng có tấm nào đẹp.

On 20 March 2013 08:07, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:

Cảm ơn phó nháy stk quá nhiều luôn tát nhiên không thể nào quy ra hạt
dẻ cho nổi được hehe

Cho /me cái rsync account móc lấy hình gốc ở đây luôn nè
        http://moments.urban-messenger.net/index.php?/category/archlinuxvn

:

On Tue, 19 Mar 2013 23:05:28 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

>
>--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].