[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ảnh offline Mar 16, 2013



A: về sớm, B: không có tấm nào đẹp. Phủ định của B là: có tấm đẹp. Mà có hình đẹp thì tất phải ở lại chụp thêm, nghĩa là lúc đó không A đúng. Vậy tui đã cm dc không B thì không A. Vậy mệnh đề A suy ra B phải đúng.

On Mar 21, 2013 7:46 AM, "Long Phan Dao Viet" <[email protected]> wrote:
Dân toán mà phát biểu quá ư là ... sai logic ....

A nên B ...

tui thấy trật lất

Theo tui thì đối với trường hợp của ku này, Không A vẫn suy ra B như thường ...

Túm lại, B luôn đúng, bất chấp A ... ha ha ha


On Wed, Mar 20, 2013 at 10:03 PM, Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:
Mình về sớm nên chẳng có tấm nào đẹp.


On 20 March 2013 08:07, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:

Cảm ơn phó nháy stk quá nhiều luôn tát nhiên không thể nào quy ra hạt
dẻ cho nổi được hehe

Cho /me cái rsync account móc lấy hình gốc ở đây luôn nè
        http://moments.urban-messenger.net/index.php?/category/archlinuxvn

:

On Tue, 19 Mar 2013 23:05:28 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

>
>



--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].



--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].