[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ảnh offline Mar 16, 2013On Wed, Mar 20, 2013 at 8:07 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
>
> Cảm ơn phó nháy stk quá nhiều luôn tát nhiên không thể nào quy ra hạt
> dẻ cho nổi được hehe
>
Đề nghị z1y đưa mình 900 shells.

Hiện tại có khoảng 3000 nutshells đang lưu hành. Số shell tối đa mỗi
lần chơi là 100 shell, tương đương với 30 lần chơi.

Nếu bạn z1y không gửi mình 900 nutshells. Mình sẽ viết script gây lạm
phát đẩy tổng số shell lên 30000.

An.


> Cho /me cái rsync account móc lấy hình gốc ở đây luôn nè
>         http://moments.urban-messenger.net/index.php?/category/archlinuxvn
>
> :
>
> On Tue, 19 Mar 2013 23:05:28 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>>
>>
>
>
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C