[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ảnh offline Mar 16, 2013A Lock thế mà tinh, Chả bù cho Phú hì hục chững minh.

Ý tớ là:

k A (Phú ở lại thêm, trả xiền bao hết cả làng ... gì gì nữa) thì Cũng chả có tấm nào đẹp (bất kể shoooter có dùng máy hình hay súng để shooot - Vì sao thì ... tự hỉu) không B

Do đó ...

Rức đầu ... dân Bắc kỳ buôn lậu cửa khẩu Hữu Nghị gọi là Ung thủ .... ka ka ka

Phú lập luận logic "quá nguy hiểm" , hi hi hi :)))))))))))

On Thu, Mar 21, 2013 at 3:17 PM, A lock <[email protected]> wrote:

A => B <=> Ko B => Ko A

Vậy Ko A => Ko B đúng không anh :)))))

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].