[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tìm hiểu các chương trình ứng dụng trong archlinuxMình thì thấy hai cái khác
1 là archlinux trống trơn
2 là archlinux dùng pacman

2013/3/22 Thúy Lê <[email protected]>:
> Gửi đến các anh chị trong nhóm.
> Em có 1 bài tập lớn về tìm hiểu các Linux distro trong đó có archLinux
> Em muốn hỏi các anh/chị là trong Archlinux có các chương trình ứng dựng nào khác với các ứng dụng cơ bản mà các linux distro khác
> Bao gồm những ứng dụng đặc biệt là các ứng dụng mới.
> Em xin chân thành cảm ơn.:)
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>
>