[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tăng kích thước bộ đệm lên 1428 góiMò vào chỗ này 
http://docs.oracle.com/cd/E24290_01/coh.371/e22838/tune_perftune.htm

thấy nói tặng buffer size lên với lệnh

sysctl -w net.core.rmem_max=2096304
sysctl -w net.core.wmem_max=2096304

Có ai thử chưa vậy? Kết quả có khả quan không cho biết với? Muốn quất vào mà chưa biết cách thụt lui nên chưa dám thử.