[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tăng kích thước bộ đệm lên 1428 góinó sửa cái file /etc/sysctl.conf đó mà bác :-)

Vào 10:33 Ngày 22 tháng 3 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Mò vào chỗ này
http://docs.oracle.com/cd/E24290_01/coh.371/e22838/tune_perftune.htm

thấy nói tặng buffer size lên với lệnh

sysctl -w net.core.rmem_max=2096304
sysctl -w net.core.wmem_max=2096304

Có ai thử chưa vậy? Kết quả có khả quan không cho biết với? Muốn quất vào mà chưa biết cách thụt lui nên chưa dám thử.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'