[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tìm hiểu các chương trình ứng dụng trong archlinuxbạn vào trang wiki và đọc về Arch Philosophy 

  dòng cũ: https://wiki.archlinux.org/index.php/The_Arch_Way
  dòng mới: https://wiki.archlinux.org/index.php/The_Arch_Way_v2.0

có cả trang so sánh với những distro khác
   https://wiki.archlinux.org/index.php/Arch_Compared_to_Other_Distributions

arch dùng systemd, pacman, mkinitcpio, rolling-release rất khác so với
Ubuntu, Debian và tất nhiên khác với Windows.

On Thu, 21 Mar 2013 10:00:44 -0700 (PDT)
Thúy Lê <[email protected]> wrote:

> Gửi đến các anh chị trong nhóm.
> Em có 1 bài tập lớn về tìm hiểu các Linux distro trong đó có archLinux
> Em muốn hỏi các anh/chị là trong Archlinux có các chương trình ứng
> dựng nào khác với các ứng dụng cơ bản mà các linux distro khác Bao
> gồm những ứng dụng đặc biệt là các ứng dụng mới. Em xin chân thành
> cảm ơn.:)
> --
I am ... 5 dog years old.